Partners

Font Advocats Bakoom Kobalt Languages Cambra de Terrassa Cordegat

Avís Legal

El titular del lloc web www.samfaina.com (el "Lloc Web") és SAMFAINA WEB & MÀRQUETING, S.L. ( "SAMFAINA"), les dades d'identificació són els següents:

  • Raó Social: Samfaina Web & Marketing, S.L.
  • Domicili: Carrer Salmerón 122, 1º 1ª, 08222 Terrassa (Barcelona)
  • C.I.F. nº: B66964362
  • E-mail: info@samfaina.com
  • Telèfon: 931 780 006
  • Dades registrals: inscrita al tom 45821, foli 159 i full número 500133

Accés al lloc web

El present Avís Legal regula l'accés i utilització del Lloc Web que SAMFAINA posa a disposició dels usuaris d'Internet amb la finalitat de facilitar informació relativa a SAMFAINA i els seus serveis.

L'accés i utilització del lloc web per l'usuari comporta l'acceptació de l'Avís Legal. En conseqüència, li preguem que llegeixi atentament l'Avís Legal quan es proposi utilitzar el Lloc Web ja que podrà ser adaptat i / o modificat en qualsevol moment. Si no accepta el present Avís Legal, li preguem s'abstingui d'utilitzar el Lloc Web i el seu contingut.

Utilització del lloc web

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web, així com de la informació relativa als productes i / o serveis continguts en el mateix, amb total subjecció a la normativa aplicable i l'Avís Legal.

En conseqüència, l'usuari es compromet a no formular comentaris i / o continguts, propis o de tercers, que siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes, denigrants, irrespectuosos i / o resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l'activitat de SAMFAINA.

Així mateix, l'usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar i / o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i / o funcionament d'aquest.

SAMFAINA es reserva el dret de retirar, en qualsevol moment, i, de forma unilateral, els continguts de qualsevol secció del lloc web, quan, pel seu contingut, SAMFAINA ho consideri pertinent. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts del lloc web, cal enviar un correu electrònic a info@samfaina.com.

S'informa a l'usuari que, en el cas que incompleixi l'Avís Legal o qualssevol altres termes i condicions recollits en el Lloc Web, SAMFAINA es reserva el dret a limitar, suspendre i / o acabar el seu accés al lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a aquest efecte.

SAMFAINA realitza els seus millors esforços per mantenir el Lloc Web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los, i mantenint els continguts del Lloc Web degudament actualitzats. No obstant això, SAMFAINA no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés al Lloc Web ni la inexistència d'errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

SAMFAINA es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions i / o actualitzacions sobre la informació continguda en el Lloc Web, la seva configuració o presentació.

Responsabilitat

Tant l'accés al Lloc Web com l'ús que pugui fer de qualsevol informació que conté, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari.

SAMFAINA no es responsabilitza de qualsevol dany i / o perjudicis que es puguin derivar, directament o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda en el Lloc Web i, especialment, d'aquella informació relativa a tercers diferents de SAMFAINA, incloent-se, però no limitant-se , als productes en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i / o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadequat del Lloc Web ni de les caigudes, interrupcions, absència i / o defecte en les comunicacions.

Addicionalment, SAMFAINA no es fa responsable de cap dany i / o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés al Lloc Web.

SAMFAINA tampoc serà responsable per la informació enviada per l'usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que pugui lesionar drets de tercers. En el moment que es tingui coneixement efectiu que conté dades com els anteriors referits, SAMFAINA es compromet a actuar amb diligència per retirar-los o fer impossible l'accés als mateixos.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que SAMFAINA pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de l'Avís Legal o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del Lloc Web.

Política en matèria d'enllaços ( "links")

a) Enllaços amb el Lloc Web

Aquells tercers que tinguin intenció d'incloure en un lloc web ( "Lloc enllaçant") un enllaç que dirigeixi al Lloc Web, o un emmarcat amb el mateix, hauran d'obtenir necessàriament el consentiment previ i per escrit de SAMFAINA.

En cap cas, l'autorització atorgada per SAMFAINA significa que avali, promocioni, garanteixi i / o recomani el contingut i / o els serveis del Lloc enllaçant ni que sigui responsable del seu contingut.

El Lloc enllaçant haurà de complir amb la legislació vigent i no podrà, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers, que siguin il·lícits i / o nocius (violents, racistes, denigrants, etc.); i / o resultin inapropiats o no pertinents en relació amb els serveis de SAMFAINA.

En el supòsit d'incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, SAMFAINA procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Lloc enllaçant, que haurà de suprimir l'enllaç.

b) Enllaços amb altres llocs web

En el Lloc Web poden incloure diferents enllaços que permeten a l'usuari accedir a altres llocs web ( "Llocs enllaçats").

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i / o conformitat de SAMFAINA, amb les manifestacions, continguts i / o serveis proporcionats a través dels llocs enllaçats.

En conseqüència, SAMFAINA no es fa responsable del contingut, condicions d'ús, polítiques de privacitat, i altres condicions dels llocs enllaçats, sent l'usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i faci servir els mateixos.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual, dissenys, bases de dades, programes de ordenats subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Lloc Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) [ "Continguts"], la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de SAMFAINA o, si s'escau, dels seus llicenciants. Els signes distintius inclosos en el Lloc Web són titularitat de SAMFAINA o dels seus llicenciants.

Així mateix, el nom de domini www.samfaina.com en què està allotjat l'URL del lloc web és titularitat de SAMFAINA.

Mitjançant el present Avís Legal, queda expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i / o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Lloc Web, els seus Continguts i / o els signes distintius i noms de domini titularitat de SAMFAINA.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els danys i perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de SAMFAINA, poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin, ia les responsabilitats que, si és el cas, es derivin dels mateixos.

L'ús del lloc web per l'usuari no suposa la cessió al seu favor per part de SAMFAINA de cap dret de propietat intel·lectual i / o industrial sobre el Lloc Web i els Continguts.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l'Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint- per no posada disposició o la part de la mateixa que resulti afectada.

A aquests efectes, l'Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia.

Protecció de dades de caràcter personal

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del lloc web es regulen en la Política de Privadesa del Lloc Web.

Legislació aplicable i jurisdicció

L'accés i utilització del Lloc Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte i / o discrepància en la interpretació i / o aplicació de l'Avís Legal, els jutjats competents seran els que disposin la normativa legal aplicable.